Laatste nieuws

Cursus Duits-Nederlands belastingverdrag

Op vrijdag 16 november 2012 organiseert het KTV een (ook door het Register van belastingsadviseurs) geaccrediteerde cursus over het nieuwe Duits-Nederlandse belastingverdrag (zie: KTV Kennisnet). In het ochtendprogramma zal de heer Frank Lamers, fiscalist bij 'Strick advocaten en fiscalisten' te Kleve, de inhoud en de gevolgen van het verdrag nader toelichten. Het middagprogramma zal worden verzorgd door drs. Gerd Weyers en mr. Louise Jakobs van ons bureau. Zij zullen ingaan op de verschillen tussen de Nederlandse en de Duitse belastingrechtelijke teksten.

Gepland zijn:
1) een workshop voor vertalers met praktische vertaaloefeningen en evaluaties daarvan, en
2) een workshop voor fiscalisten en accountants waarin het accent zal liggen op het begrijpend lezen van Duitse belastingrechtelijke teksten.

Kijk ook op de Leestafel op onze website. Hier vindt u publicaties van Gerd Weyers en Louise Jakobs.

Balance versterkt zich met Amerikaanse juriste

Wij hebben onlangs de Amerikaanse juriste Laurie de Vries aan ons team kunnen toevoegen. Na een aantal jaren in de staat New York als advocaat werkzaam te zijn geweest, heeft Laurie zich veertien jaar geleden in Nederland gevestigd en heeft gekozen voor een loopbaan als juridisch vertaler. Bij haar vorige werkgever, een gerenommeerd internationaal accountantskantoor, heeft ze met name veel ervaring met het vertalen van fiscale teksten opgedaan en inmiddels geldt zij binnen - en buiten - Balance als dé specialist op dit gebied: "Tax has been my passion since the earliest days of my legal studies. The intricacy and constant evolution of this area of law keep my translations dynamic, and the parallels and differences between various countries' tax systems are fascinating", aldus Laurie. Daarnaast draait ze uiteraard haar hand niet om voor het 'andere' juridische werk en zijn processtukken, notariële akten en dergelijke haar eveneens toevertrouwd. Kortom, Laurie vormt een ware verrijking voor ons team en biedt onmisbare ondersteuning voor onze dienstverlening.

Rechts-, forum- en taalkeuze

In algemene voorwaarden, contracten e.d. wordt gewoonlijk een rechts- en forumkeuze en soms ook een taalkeuze gemaakt. Bij een taalkeuze wordt gesteld dat het in de vertaling gebruikte rechtsbegrip een betekenis kan hebben die afwijkt van de betekenis van het Nederlandse rechtsbegrip. De betreffende bepaling zou dan kunnen luiden:

Bij verschil van mening over de juiste uitleg van de Nederlandse brontekst en de vertaling prevaleert de Nederlandse brontekst. Rechtsbegrippen en de vertaling ervan hebben de betekenis die de betreffende rechtsbegrippen in het Nederlandse rechtssysteem hebben.

Klik hier voor de Engelse, Franse en Duitse vertaling.

In cases of dispute between the correct interpretation of the Dutch source text and the translation of that text, the Dutch source text prevails. Legal concepts and the translations of those concepts are defined as they are in the Dutch legal system.


En cas de divergence d'interprétation entre le texte source néerlandais et sa traduction, le texte néerlandais prévaut. Les notions juridiques et leurs traductions ont la signification que le système juridique néerlandais confère aux notions en question.


Bei einer Meinungsverschiedenheit über die richtige Auslegung des niederländischen Ausgangstextes und dessen Übersetzung ist der niederländische Text ausschlaggebend. Rechtsbegriffe und deren Übersetzung haben die Bedeutung, die die betreffenden Rechtsbegriffe im niederländischen Rechtssystem haben.


Een illustratief voorbeeld van een in het Engels gebruikt begrip dat tot verwarring zou kunnen leiden, is "jurisprudence" voor "jurisprudentie". "Jurisprudence" ligt (als homoniem) voor de hand, maar is volledig onjuist. "Jurisprudence" is volgens Black's Law Dictionary "the philosophy, scholarship and science of law. Jurisprudence is the process through which law is developed, the debate and consideration, not the ultimate formulation that results". De juiste vertaling voor "jurisprudentie" is dan ook "case law".

Wél vertalen, niet beëdigen

Procesinleidende stukken zoals dagvaardingen en verzoekschriften die binnen de EU grensoverschrijdend betekend moeten worden, dienen te zijn gesteld in een taal die de geadresseerde begrijpt of in 'de officiële taal van de aangezochte lidstaat of, indien er verscheidene officiële talen in de aangezochte lidstaat zijn, de officiële taal of een van de officiële talen van de plaats waar de betekening of kennisgeving moet worden verricht'. Dit bepaalt art. 8 van de Europese Betekeningsverordening BetVo-II die op 13 november 2008 van toepassing is geworden. Procesinleidende stukken hoeven niet (meer) te worden beëdigd, hetgeen aanzienlijke kostenbesparingen met zich meebrengt. Lees het uitgebreide artikel:
"Europese betekening en taalvereisten" van mr. dr. Mirjam Freudenthal

Balance heeft een nieuwe website

Op onze homepage ziet u in een oogopslag wie onze voornaamste klanten zijn, wat voor soort teksten wij vertalen en welke mensen voor u bezig zijn. De nieuwe domeinnaam van Balance texts & translations en Balance juridica is Balance2.nl. Deze domeinnaam is korter dan de oude naam Balancetranslations.com. Balance2 staat voor 2 vestigingen (P.C. Hooftstraat 21, Amsterdam en Wilhelminasingel 104, Maastricht), 2 specialisaties (juridisch/economisch en algemeen/technisch) en het evenwicht tussen uw tekst en onze vertaling.

Webdesign, fotografie & tekstadvies voor de nieuwe site werden verzorgd door Walter Goyen van LIQUA Tekst & Vormgeving, Amersfoort, www.liqua.nl.

Vertaalbureau Balance levert huzarenstukje

De ‘gouverneurs' van de vijf partnerregio's in de Euregio Maas-Rijn (de provincies Luik en Belgisch Limburg, de Duitstalige Gemeenschap in België, de regio Aken en de provincie Nederlands Limburg) hebben in april 2008 overlegd over de aanpak van de grensoverschrijdende drugsproblematiek en de hiermee gepaard gaande criminaliteit. Zij hebben vervolgens opdracht gegeven aan de hoogleraren Cyrille Fijnaut en Brice De Ruyver om de problematiek in kaart te brengen en een plan van aanpak op te stellen met betrekking tot de drugsgerelateerde criminaliteit in de Euregio Maas-Rijn.

Gezien de omvang van het door de hoogleraren opgestelde rapport (bijna 75.000 woorden), de talencombinaties (Duits en Frans), de inhoud (bestuurlijk, juridisch), het uiterst vertrouwelijk karakter en bovendien de krappe doorlooptijd (3 werkweken), hebben de opdrachtgevers contact opgenomen met vertaalbureau Balance. De secties Duits en Frans van Balance hebben vervolgens, in nauwe samenwerking met de auteurs en de vormgever, het hele project in recordtijd en tot volle tevredenheid van de opdrachtgevers afgerond. "Jullie hebben hiermee een huzarenstukje verricht", aldus één van onze opdrachtgevers.

Vrijdag 14 november 2008 is het rapport "Voor een gezamenlijke beheersing van de drugsgerelateerde criminaliteit in de Euregio Maas- Rijn" aangeboden aan de verantwoordelijke ministers (Justitie en Binnenlandse Zaken) in de landen waarvan de EMR-partnerregio's deel uitmaken (België, Duitsland en Nederland). Tevens is het rapport gepresenteerd aan de ca. 80 vertegenwoordigers van overheden, politie en openbaar ministerie in de regio's/landen waar de onderzoekers mee gesproken hebben. Tijdens de presentatie maakte ook prof. Fijnaut van de situatie gebruik om lovende woorden te spreken over de door Balance geleverde prestatie.
www.euregio-mr.org

Balance ‘wint’ Europese aanbesteding

INTERREG IVB Noordwest Europa (NWE) is de populaire benaming van een Doelstelling-3-programma (Europese Territoriale Samenwerking) van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van de Europese Commissie. Het programma maakt deel uit van de Europese structuurfondsen. Het IVB-programma is bedoeld om het NWE-gebied concurrerender, milieuvriendelijker en samenhangender te maken. Tussen 2007 en 2013 zal meer dan 355 miljoen euro EFRO-subsidie worden toegekend aan de meest innovatieve en ambitieuze projecten. De werkzaamheden worden gecoördineerd door het Technisch Secretariaat dat is gevestigd in Lille (Noord-Frankrijk).

Eerder dit jaar schreef NWE een Europese aanbesteding uit om een of meerdere vertaalbureaus te selecteren die konden voorzien in de vertaalbehoefte van het Technisch Secretariaat. Aangezien het een officiële Europese aanbesteding betrof, was het aantal deelnemende bureaus uit heel Europa bijzonder groot.

Bureaus konden inschrijven op een of meer van de volgende vier kavels:
• kavel 1 (Frans-Engels en vice versa)
• kavel 2 (Engels-Duits en vice versa)
• kavel 3 (Engels-Nederlands en vice versa)
• kavel 4 (Frans-Nederlands en vice versa)

Eind augustus 2008 is duidelijk geworden dat NWE aan Balance Texts & Translations uit Maastricht/Amsterdam de kavels 2, 3 en 4 heeft toegekend.

De reden voor de toewijzing was het in de loop der jaren opgebouwde ‘proven track record' in de bovenstaande talencombinaties, de sinds 1998 op het gebied van ruimtelijke ordening en waterbeheer opgedane vertaalervaring en last but not least de kwaliteit van onze vertalers. Een verdere troefkaart was de binnen Balance Juridica aanwezige zeer specifieke juridische kennis.

Het project is inmiddels van start gegaan. De vertaalwerkzaamheden zijn eveneens begonnen.
www.nweurope.eu